Tuesday, April 26, 2016

การนำทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตัวแบบตรรกะเพื่อการปรับตัวด้านภูมิอากาศ มาใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น Application of Theory of Change and a Climate Change Logical Model for Local Community Development Planning
บทคัดย่อ
            บทความนี้นำเสนอแนวความคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงหรือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชน และตัวแบบตรรกะเพื่อการปรับตัวด้านภูมิอากาศ รวมทั้งการประยุกต์แนวความคิดทั้งสองเข้าด้วยกัน
เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางกรอบของแผนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยได้นำข้อมูลจากคู่มือ
ด้านการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการปรับตัวและความเปราะบางที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของมูลนิธิรักษ์ไทยมาวิเคราะห์  เพื่อประกอบการอธิบายและเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจต่อการนำไปใช้
เป็นเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
            การประยุกต์แนวความคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตัวแบบตรรกะเข้าด้วยกัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นขององค์การการพัฒนาในประเทศไทย ทั้งองค์การนอกภาครัฐและองค์การภาครัฐในระดับท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การพัฒนาเอกชน และองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์การสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งองค์การภาครัฐในระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล
Abstract
                This article conceptually discusses in detail the Theory of Change, sometime known as
the Community Change Theory, and a climate change logical model.  A special emphasis is placed on providing guidelines to unite the two for the purpose of community development planning. The Rak Thai Foundation’s climate Vulnerability and Capacity Analysis Handbook was analyzed and served as an example of how a climate change logical model can be adapted for a local community development planning model.
            This paper documents benefits and successful cases of such integration of the theory and the logical model among various organizations, including non-governmental organizations, government organizations, and non-profit organizations in Thailand.
The benefits of the synthesis of the Theory of Change with the Climate Change Logical Model were observed in the local administration organizations in Thailand such as Provincial Administrative Organizations and Tambon Administrations Organizations.
 คำสำคัญ:  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง   ตัวแบบตรรกะ   องค์การการพัฒนา
Keyword:  Theory of Change, Logic Model, Development Organization


http://www.colakkujournals.com/journals/index.php/COLALJ/article/viewFile/63/71

Monday, January 4, 2016

ความเข็มแข็งขององค์กรชุมชน : ข้อพิจารณาจากแนวคิดขององค์ประกอบด้านการดำเนินงานขององค์กรชุมชน (Strengthening Community Organization: deliberateness from the Concept of Constituent Performing
Community Organizations)
ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์*
Supwat Papassarakan
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Faculty of Humanities and Social Sciences
วารสารสังคมมนุษย์ ISSN 0858-8015 ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558


http://articlesupwat.blogspot.com/p/blog-page_4.html

Sunday, August 30, 2015

เอกสารประกอบการสอน องค์กรพัฒนาเอกชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

เอกสารประกอบการสอน องค์กรพัฒนาเอกชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

 http://supwat.blogspot.com/p/blog-page_0.html

Friday, August 14, 2015

มคอ. 3 องค์กรพัฒนาเอกชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

รหัสวิชา 2553338 
ชื่อวิชา  องค์กรพัฒนาเอกชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการและความหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนและประชาสังคม โดยมุ่งเน้นบทบาทและ
การเติบโตขององค์กรพัฒนาเอกชน การจัดการด้านบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนการจัดการด้านความสัมพันธ์ขององค์กรเอกชน  การจัดการภายในองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน และการจัดการความร่วมมือกับประชาสังคมอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาโดยองค์กรดังกล่าว
http://supwat.blogspot.com/2015/08/blog-post.html

มคอ. 3 ความหลากหลายของระบบชีวภาพ การอนุรักษ์ และนโยบายการจัดการ Biodiversity conservation and policy of management 2/2558


ศึกษาแนวคิด การอนรักษ์ ความหลากหลายของระบบชีวภาพ  มุ่น้น รูบบวิธีนกอนุรักษ์ความหลากหลายของระบบชีวภาพ  ายจัรรดัุม ท้องถิ่น ดับปทศแติกมีส่วนร่วนกนุรักษ์ควายบบชีุมท้ถิ่พื่ช้น์บบดังกล่าวในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
http://supwat.blogspot.com/2015/08/3-biodiversity-conservation-and-policy.html

รายวิชา สังคมไทยรวมสมัย (Contemporary Thai Society)

มคอ.3 http://supwat.blogspot.com/2015/08/3-contemporary-thai-society-12558.htmlhttp://supwat.blogspot.com/2015/08/3-contemporary-thai-society-12558.html

Monday, June 23, 2014

มูลนิธิข้าวขวัญ

มูลนิธิข้าวขวัญ
http://www.khaokwan.org/khaokwan.html


เกษตรธรรมชาติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Presentation นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2557
http://supwat.blogspot.com/p/blog-page_11.html

Friday, June 20, 2014

สมุนไพรธรรมชาติที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพ

Rose Hip ประโยชน์และการใช้ในทางการแพทย์
http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/complementary-and-alternative-medicines/cam-report/complementary-medicines-for-rheumatoid-arthritis/rosehip.aspx
ดูภาษาไทยได้ที่
http://supwat.blogspot.com/p/blog-page_9798.html

  Hyaluronan or hyaluroric acid
http://supwat.blogspot.com/p/hyaluronans-or-hyaluricacid.html

Discovery of Hyaluronic Acid

อ่านได้ที่ 


การศึกษาจลนศาสตร์, ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแอลฟ่าไลโปอิคแอซิดต่อพัฒนาการการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยชาวไทยที่มีเบาหวานชนิดที่ 2

http://research.trf.or.th/node/2073

Milk thisle สมุนไพรต่างชาติกับของไทย อ่านได้ที่
http://www.zegrain.com/view-topic.asp?ID=1600

Thursday, April 10, 2014

Monday, February 17, 2014

ดนตรีที่น่าสนใจ

ฟังเพลงหลากหลาย ป็อบแจ๊ส, แจ๊ส, ฟิวชั่นแจ๊ส, และเพลงอื่นๆทั้งเพลงเก่าและร่วมสมัย
จะเห็นพัฒนาการที่มาจากพื้นฐานดั้งเดิมผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมใหม่ แต่มันก็หนีไม่พ้น รากฐานดั้งเดิม 
หากแต่มนุษย์มักลืมไปว่า สิ่งใหม่เหล่านี้ล้วนมาจากของเก่าทั้งสิ้น

Casiopea Vs. T-Square CD1http://www.youtube.com/watch?v=MwCiso1XD34

Lee Ritenour & Dave Grusin Live at Java Jazz Festival  http://www.youtube.com/watch?v=KUt_pnutRtI

The Best of Mozart http://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA


The Beatles - "20 Greatest Hits" (U.S. Version!)http://www.youtube.com/watch?v=3EacSwV8wiAChicago 'The Story' - Complete Greatesthttp://www.youtube.com/watch?v=IImgcCqlxpELionel Richie and Friends in Concert 2012http://www.youtube.com/watch?v=IJIl8zO0v98

Friday, November 29, 2013

EUROPEAN DEVELOPMENT DAYS 2013 Winnie Byanyima: 'Excited but skeptical' on private sector's role in development

บทบาทองค์กรเอกชนในการพัฒนา สาธารณะติดตามได้ที่เดเวก (NGO ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)
http://vimeo.com/80477824#t=110

https://www.devex.com

Wednesday, October 30, 2013

ความหลากหลายของระบบชีวภาพ การอนุรักษ์ และนโยบายการจัดการ  Biodiversity conservation and policy of management
http://supwat.blogspot.com/p/blog-page_30.html

วิชา  การเมืองการปกครองของไทย   Thai Politics and Government

http://supwat.blogspot.com/2013/10/thai-politics-and-government.html


เหตุการณ์โลกร่วมสมัย

คู่มือการสอนและมคอ.3 2/2556
http://supwat.blogspot.com/2013/11/blog-post.html


Saturday, August 4, 2012

การค้นหาเอกสารและลิ้งค์เว็บไซด้ที่ต้องการ

การค้นหาเอกสารและลิ้งค์เว็บไซด้ที่ต้องการ จะค้นหาได้จาก 3 วิธีการ

1. ค้นหาตามประเด็น หัวข้อที่เชื่อมลิ้งค์ไว้กับหน้า website index
2. ค้นหาตามประเด็นที่ปรากฏใน Article Categories ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม
    ตามระยะเวลาที่นำมาลงไว้ กล่าวคือ หน้า  Article Categories จะ
    แบ่งตาม ปี และเดือน ให้คลิ๊กตามปีและเดือนที่ปรากฏเพื่อค้นหา ลิ้งค์และ
    เอกสารที่ต้องการ
3. คลิ๊กลิ้งค์ของประเด็นและหัวข้อเรื่องที่ปรากฏในหน้าเว็บไซด์เมื่่อเปิดขึ้นมา  

Three  types for finding document  
1. Click article issues link to website index
2. Finding from article categories, which divide each year and month.
    Click follows year and month to finding document that you need.
3. Click link of issues and topic that appears on web page when you open.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  1/2556
http://supwat.blogspot.com/p/blog-page_12.html

เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
http://supwat.blogspot.com/p/you-need-to-upgrade-your-adobe-flash_7352.html

วรรณกรรมปริทัศน์ เศรษฐกิจพอเพียง
http://supwat.blogspot.com/p/httpwww.html

Small Is Beutiful
http://supwat.blogspot.com/p/small-is-beytiful.html

ภาพยนต์เก่าที่สะท้อนภาพการพึ่งพาตนเองและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eW6Tv693e3E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YPoIaJQ-Ww4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ytbrFuGqOjU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RPsrOAgnCv0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hsffjf29qA8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Z6w7x0YklUs

ชีวิตในป่าใหญ่
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NYLA-7iqRgY


แรงงานสัมพันธ์

http://supwat.blogspot.com/p/2518.html
 เปิดโปงแหล่งพลังงานของไทย
ติดตามรายละเอียดได้ที่
http://supwat.blogspot.com/p/blog-page_31.html

วิชากฎหมายปกครอง  2/2555
http://supwat.blogspot.com/http://supwat.blogspot.com/

บทความเรื่อง กฎหมายปกครอง  จากวารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์

บทความแนวคิดหลังความทันสมัยกับสังคมวิทยา


Path analysis (statistics)


Structural equation modelingการรรับรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขอUNDPความหมายของคำว่า การพัฒนาแบบยั่งยืน(Sustainable Development)


เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองต่างๆของนักปราชญ์
การศึกษาแนวทางการเลี้ ยงวัวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนการสร้างความสมดุลและยั่งยืน 
ของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเข้มแข็งของสังคม


เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคง และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการของระบบราชการไทย;พิจารณากรณีศึกษาจากการนาเสนอประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาคีการพัฒนาสนับสนุนแนวทางการทางานในระดับพื้นที่”

Friday, June 1, 2012

นโยบายรัฐบาลไทยยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร: เพื่อสาธารณะหรือคะแนนนิยม


นโยบายรัฐบาลไทยยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร: เพื่อสาธารณะหรือคะแนนนิยม

ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์  เขียน

             การกำหนดนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชนชั้นนายทุน ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างหรือเกษตรกร ทำให้จำเป็นต้องพิจารณาผลสืบเนื่องที่ทำให้เกิดความนิยมในรัฐบาล บทความนี้ ไม่ได้แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อนโยบายดังกล่าว แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอถึงภาพรวมที่เกิดขึ้น จากนโยบาย 3 นโยบายคือ นโยบายคืนภาษีให้แก่บุคคลที่ซื้อรถคันแรก นโยบายหักลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกและนโยบายบัตรเครดิตชาวนาหรือเกษตรกร การพิจารณาและการแสดงความเห็น จะกระทำภายใต้หลักฐานและปรากฏการณ์ที่มีอยู่ซึ่งปรากฏต่อสาธารณะทั้งในรูปเอกสาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ......more
..http://supwat.blogspot.com/http://supwat.blogspot.com/
        

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น Foundation of Public administration


รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น for political Courses, Semester 1/2556 และแนวการสอนตามกรอบคุณวุฒิ


 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น for political Courses, Semester 2/2555

Foundation of Publicadministration 
supwat blogspot.com ; Courses Outline:
http://supwat.blogspot.com/p/foundation-of-public-administration-for_1921.html

เอกสารประกอบการบรรยายพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง;
http://rotoratuk.blogspot.com/search/label/public%20administration
http://rotoratuk.blogspot.com/search/label/public%
http://rotoratuk.blogspot.com/search/label/Sufficiency%20Economy

เอกสารประกอบอ่านภาษาไทย;
 http://supwat.blogspot.com/p/foundation-of-public-administration.html

Thursday, January 26, 2012

ลิ้งค หน้าเว็บ


http://drphichai.blogspot.com/
http://drphichai.blogspot.com/search?updated-max=2012-10-29T11:04:00-07:00&max-results=7

ค้นหาบทความทั้งหมดของ Meomee ได้ที่
LEARNING MAKE MONEY ONLINE & BETER LIFE WITH MEOMEE.COM http://www.meomee.com/


Regional and Rural Planning Development
http://supwat.blogspot.com/p/regional-and-rural-development-planning.html


การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการเมืองการบริหาร : การพิจารณานโยบาย 
ในประเด็น เชิงนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

http://supwat.blogspot.com/p/blog-page.html

ฟ้องด้วยภาพ
http://supwat.blogspot.com/p/10.html

ห้องน้ำตัวอย่างของโรงเรียนประถม
http://supwat.blogspot.com/p/blog-page_08.html

Wednesday, January 25, 2012

Solar Wind

Education; Knowledge and Learning: Solar Wind: Solar Wind http://www.bbc.co.uk/


พายุสุริยะ ทะลุเกราะแม่เหล็กโลก(solar wind)
solar wind
A continuous stream of plasma ejected by the Sun, flowing outward from the corona. This plasma, which consists mostly of protons and electrons, has enough energy to escape the Sun's gravitational field at speeds ranging from about 300 to 800 km (186 to 496 mi) per second and averaging 1,610,000 km (1,000,000 mi) per hour, which allows the solar wind to reach Earth in about 3.9 days. The speed and intensity of the solar wind depends on magnetic activity at different regions of the Sun. The solar wind spreads out from the Sun in a pinwheel pattern as a result of the Sun's rotation, pushing back the interstellar medium to the boundary known as the heliopause. The tails of comets, which always extend away from the Sun regardless of the direction of the comet's motion, are a result of the impact of solar wind, which dislodges ice and other particles from the comet's surface. Similar winds flowing from other stars are called stellar winds. See also aurora.(http://www.thefreedictionary.com)

พายุสุริยะ (Solar Wind) คือ เปลวไฟขนาดใหญ่ที่พุ่งออกจากดวงอาทิตย์ เกิดจากการสะสมพลังงานแม่เหล็กในดวงอาทิตย์ไว้เป็นจำนวนมาก เมื่อมีการต่อใหม่ของสนามเหล็ก จะเกิดการปะทุออกมาเป็นพลังงานความร้อน และปล่อยก้อนมวลขนาดใหญ่จากโคโรนา (Coronal Mass Ejection : CME) หรือเส้นรัศมีรอบวงกลมสีดำที่อยู่ชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ ออกมาเป็น พายุสุริยะ ได้ อ่านต่อได้ที่ http://hilight.kapook.com/view/52424


ดู Video Solar Wind  ได้ที่หน้าเว็บ http://rotoratuk.blogspot.com/p/solar-wind.html